Samarbeid mellom barnehagen og barnets hjem

 

 ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.” (Rammeplanen, 2011:18)

 

     ”Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet” (Rammeplanen 2011: 18,20)

 

    ”Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles” (Rammeplanen 2011:20)

 

For at vi skal gjøre hverdagen til det beste for ditt barn, er et godt samarbeid mellom barnehage og hjem helt nødvendig, og noe vi alle er nødt til å arbeide kontinuerlig med.

Et godt samarbeid og forståelse med barnets hjem, krever, som Rammeplanen sier, både gjensidig respekt og anerkjennelse, i tillegg til regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelse utveksles.

 

For å oppnå dette har vi noen forventninger både for personal og foreldre/foresatte som kan bidra til å skape et positivt foreldresamarbeid.

 

 Som foreldre/foresatte kan dere forvente at personalet:  

 • Gir trygghet og omsorg til hvert enkelt barn.
 • At både foreldre/foresatte og barn føler seg sett og møtt på en god måte.
 • At foreldre/foresatte får tilfredsstillende informasjon om dagen til barnet sitt når det hentes om ettermiddagen.
 • At vi er lyttende til både barn og voksne, og viser respekt og forståelse for det som blir tatt opp.
 • Gir foreldre/foresatte nødvendig informasjon på en grei og tilgjengelig måte i god tid.
 • Gir beskjed dersom barnet mangler noe av klær, bleier og lignende.
 • Gir mulighet for foreldresamtaler minst to ganger i året, og ellers dersom det er behov, og at disse gjennomføres på en god måte.

 

 Vi i Eventyrberget barnehage forventer at foreldre/foresatte:

 • Møter ansatte på en god måte.
 • Gir ansatte nødvendig informasjon om barnet.
 • Gir beskjed til barnehagen ved sykdom eller dersom barnet skal ha fri.
 • Holder barnet hjemme ved sykdom.
 • Informerer barnehagen dersom andre skal hente barnet.
 • Leser den informasjon som blir utlevert, og deltar på foreldremøter, generalforsamling og foreldresamtaler.
 • Sørger for at barnet har riktige klær til de ulike årstidene, og at kassene med skifte tøy sjekkes jevnlig. Skriv gjerne navn i klærne.
 • Gir tilbakemeldinger – både ris og ros – på en grei og konstruktiv måte.

 

             Vi ser frem til et godt samarbeid i året som kommer!