Tilbud og priser

Tilbudet om fleksible plasser skal følge markedet, så langt det lar seg gjøre, og må tas stilling til ved opptak.

Barn som får plass i Eventyrberget barnehage må betale en andel pålydende kr. 4000,-. Denne andelen blir refundert når barnet slutter i barnehagen.

Månedlig pris pr. barn fra og med 1.1.2021 er kr. 3230,- + matpenger på kr. 300,-. I matpengene inngår det tre måltider til dagen; frokost, lunsj og fruktmåltid. Vi får levert brød fra lokal baker og fiskeprodukter kommer fra lokal leverandør.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % ved barn nr. 3.

Det er mulig å søke bostedskommunen om reduksjon i foreldrebetaling dersom familiens samlede inntekter er under kr. 548 167,- per år. Det kan i tillegg søkes om 20 timer gratis kjernetid i uken for 3, 4 og 5 åringer dersom den samlede inntekten er mindre enn kr. 450 000,- per år. Se vedlagt link under.

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Ta kontakt med barnehagen eller kommunen dersom spørsmål. Søknadsskjema vil dere finne på Sola kommune sin hjemmeside; www.sola.kommune.no.